Boží prozřetelnost

Nové principy, jenž můžete uplatnit v praxi

Výtažek z knihy mistra Itaniela I. týkající se právě oné Boží prozřetelnosti.

Na základě předešlých informací se nyní pojďme podívat na uplatnitelné principy, které můžete uvést v praxi, neboť co by to byl za manuál bez praxe samotné? 😉 Věřte, že to nebude manuál krok po kroku, jak byste čekali, nýbrž bude to manuál, jenž Vám vloží záměr do Vašeho podvědomí a na základě tohoto záměru Vy sami budete naciťovat, jak tohoto záměru dosáhnout.

Takový princip, takový způsob výuky je totiž nejlepší a nejúčinnější, neboť to, co dokážete obecně ve Vašich životech, k tomu jsou obecné návody, jenž byly ve Vaší historii vytvořeny a jsou zde nyní pro Vás všechny dostupné. V dnešní době již není nic, co mohli byste se dozvědět v obecné rovině poznání, co mohlo by Vás posunout dále na Vaší cestě, než Vy samotní skrze naslouchání sebe sama a nacítění Vaší životní situace a Vašich možností, jenž máte k uskutečnění Vašeho vlastního záměru. Budiž tento odstavec jeden z nejdůležitějších v celém manuálu, neboť konec starých energií již nastal a pomalu nastupují ty nové, ty vlastní, ty subjektivní, neboť ty jsou Vaše vlastní a ty Vás nejlépe dokážou vésti Vašim životem tak, abyste byli sami sebou a posunovali se neustále kupředu za svým snem a svým srdcem.

K tomu, abyste dokázali využívat tento nový princip, jenž zcela popírá vše, co jste doposud slyšeli, podle čeho jste se doposud řídili skrze to, co je všude ve světě zcela běžné a nic jiného se v potaz nebere, musíte ze všeho nejdříve přijmout tento nový princip a zhodnotit tuto situaci, ve které se nyní nacházíte. Přijmout tento nový princip, nové vnímání universa Vaší myslí i Vaším srdcem.

Vaše srdce je prvním krokem, neboť cítíte-li, že to tak opravdu může být, pak už není problém to promítnout do Vaší mysli. Vaši mysl musíte přesvědčit pádnými argumenty, studujte kvantovou fyziku, nejnovější biologii, astronomii, podívejte se do historie do prapůvodních mystických nauk, najděte si tolik důkazů, kolik Vy sami potřebujete pro Vaši mysl, aby přijala tyto informace za své a dokázala se tak přizpůsobit novému životnímu stylu, nové životní filosofii, jenž kompletně zakrývá tu starou, i když vše staré přijímá za své. Jen se transformuje způsob vnímání universa, jako takového. To proto je tolik povídání okolo. To proto, aby Vaše mysl reagovala na každý tento podnět, aby tak měla dostatek informací k tomu, aby se něco změnilo díky tomu, že to Vaše mysl příjme za své, tedy reálné.

Nezapomínejte, že vše, co je reálné, je i v mysli přijato. To, co reálné není, neobjeví se ve Vaší mysli, neboť Vaše mysl to nepřijme. Nepřijme to, neboť danou situaci nechápe a poté se lidé dokáží i zbláznit, neboť žijí ve dvou realitách a ani jedna nepřipadá reálná svému srdci a zároveň své vlastní mysli. Mysl vytvořila jeden svět, vnímání dokáže vytvořit svět další, a nakonec srdce vnímá svět zcela jinak, tedy přesně tak, jak to je skutečné, neboť skrze srdce cítíte jednotlivé pečetě, kterými procházíte, abyste se posunuli dále k poznání.

Jednotlivé pečetě, kterými procházíte jsou uzpůsobeny tak, aby bylo zachováno potřebné pořadí daných lekcí. Každý má své vlastní životní lekce a nikdo nikomu s těmito lekcemi nemůže pomoci, neboť jsou to jeho vlastní životní lekce. Každý si musí tyto lekce projít, přijmout je a zejména pochopit.

Tato trojkombinace, která je nutná, zajistí rozpuštění těchto pečetí a už se neobjeví ve Vašem životě, neboť již nejsou potřeba. Vaše mysl, Vaše srdce, Vaše vnímání, všechno, co tato pečeť obsahovala, tohle proražením pečetě bylo přijato všemi těmito vyjmenovanými aspekty, a proto je možno pokračovat dále.

Ti, kteří si vychutnávají tyto lekce odděleně svým srdcem, odděleně svou myslí, odděleně svým vnímáním, ti lidé ztratí se a zblázní, neboť jedna jejich část blokuje tu druhou a vytváří se tak rozpory uvnitř sebe sama.

Tomu se však chceme vyhnout, a proto skrze tento manuál spolu s učením mistra Toruky a mistra Etiopse vytvoříme kompletní základ toho, jak žít v symbióze se všemi svými složkami bytí.

Právě skrze učení, jenž Vám jsou skrze Marka sdělovány, Vám předáváme informace, které jsou nutné přijmout před přechodem do vyšších dimenzí, vyšších principů, neboť ten, jenž nepochopí tuto základní příručku, ten nedokáže poskytnout sobě sama pevnou půdu pod nohama a propadl by se, jakmile ocitl by se ve vyšších principech bytí.

O Boží Prozřetelnosti

Proto je také v tuto dobu tento text zprostředkován, neboť poskytuje opěrnou hůlku pro ty, jenž chtějí pokračovat dále do vyšších sfér, vyšších principů, nikoliv jen sledovat rozvoj všech okolo. Je to pro ty, jenž chtějí aktivně přistupovat k životu, k jeho zkoumání, poznávání, neboť to, co sledujete není součást Vás samotných. Je to pohled na to, co je možné, a přesto toho nejste zatím schopni. Dělá to někdo jiný, a ne Vy. Proto, pokud chcete něco do svého života přijmout, přijměte to nejen svým pohledem, ale i svou filosofií, tedy svou myslí, a také praxí této zkušenosti samotné, neboť poté budete mít solidní základ, který nic nezboří, ať už uděláte cokoliv. Je to součástí Vás a Vy samotní byste museli přijít o sebe sama, aby Vás tento princip opustil, jakmile už je součástí Vaší podstaty.

To, co je přijato ve všech rovinách bytí, tedy ve své podstatě, to poté je snadno aplikovatelné ve všech aspektech Boží prozřetelnosti. Boží prozřetelnost chápejte tak, že to je vnímání života ve všech smyslech, ve všech aspektech, a proto již není, co mohlo by tento aspekt pokořit. Proto je tento název využit. Boží prozřetelnost znamená prozřetelnost ve všech aspektech, a tedy kompletní přijetí tohoto principu samotného do svého vlastního života a všech jeho částí. Boží prozřetelnost umožňuje každému jedinci využívat cokoliv, kdykoliv, jakkoliv, pokud je to ve všech aspektech přijato za správné a možné. Proto buďte přívětiví po všech stránkách, neboť zablokujete-li jednu jedinou svou stránku osobnosti, nikdy se Vám nepodaří dosáhnout dokonalosti a přijetí jednoho aspektu všemi svými složkami, tedy dosáhnout Boží prozřetelnosti tohoto jediného principu.

Avšak to neznamená, že to, co se Vám v životě děje, je již aplikováno jako Boží prozřetelnost. Boží prozřetelnost si na příkladu můžeme ukázat takto: Věříte v Boha. Setkali jste se s Bohem. Nepochopili jste, co je Bůh. Tedy není přijat v celé své podstatě, a proto jste v tomto stavu nedosáhli Boží prozřetelnosti tohoto aspektu bytí a nedokážete aplikovat spojení s Bohem kdykoliv, jakkoliv a kdekoliv byste chtěli. Bůh jako takový znázorňuje všechny existující principy, které můžeme dosadit do tohoto textu. Je využit tento pojem proto, protože Bůh znamená vše a zároveň nic. Kdo hledá a přijímá principy, ten tyto principy chce aplikovat a jakmile je aplikuje, opustí je, neboť tyto principy již omezují tohoto člověka a on se posune zase o krůček dále k poznání sebe sama. Proto se tyto aplikované a přijaté principy rozpustí a již nebudou potřeba, jakmile tento člověk dosáhne dalšího pokroku ve svém životě. Ostatně čeho člověk dosáhne, ten cíl po samotném dosažení zmizí. Stejně tak, jakmile dosáhne určitého principu a poznání, zmizí, neboť objeví se další linie poznání života, jako takového. Je to taková hra, kde po docílení jedné mety čeká na Vás meta další, jenž Vás stejně nevede nikam jinam, než k sobě samým.

Mistr Itaniel I.

Úryvek z připravované knihy – Mistr Itaniel I. s názvem: Změna jako prvotní princip poznání.

Připodobnění

„Hledejte pravdu tam, kde to vypadá naprosto bezbožně,
neboť právě obyčejný život obyčejných lidí obsahuje lásku,
která je na nejvyšších místech jen předstíraná těmi,
jenž vydávají se za svaté.“

Mistr Itaniel I.

Mohlo by Vás zajímat také: