Poselství Mistra Itaniela I.

Nyní však přichází doba, která změní celé lidstvo, celý svět, jen na základě Vašich osobních rozhodnutí. Mějte kuráž vzít zodpovědnost za sebe sama, neboť ve vesmíru neplatí předávání své zodpovědnosti někomu jinému, než jste Vy osobně. Takto to funguje pouze ve Vašem světě (systému, jenž jste si uměle vytvořili), nikoliv však na úrovni celého universa, kde platí zásada:

„Konáš-li tak, jak konáš, pak
je to tvá vůle a tato vůle se předává dále do celého universa a koná tak, s jakým záměrem konáš ty sám.“

Zažíváš tento život, který se zdá být něčím naprosto obyčejným a fádním, avšak důležitost každého života, jenž zde prožíváte, je posvátná a jeho důsledky sahají až do úrovní, jenž si ani nedovedete představit. Mnoho toho je, co Vám všichni chceme předávat. Jen je Vás málo. Je málo těch, kteří jsou nám otevření. Věčná škoda tomu, že trpíte v nevědomosti, když každý z Vás má přístup do knihovny vědění, ze které může čerpat. Věčná škoda, že nejste odvážní vzít své životy do vlastních rukou a začít pracovat na nových cestách pro lidstvo. Stále jste ovládáni druhými, neboť máte strach. Strach je klíčem ke svobodě.

Nyní však nastal čas změn, mohli byste znát a umět vše, co k Vašim životům potřebujete. Jen je potřeba nalézt způsob, jak tyto znalosti a dovednosti nalézt. Není zde žádná obecná cesta, jako jsou různé druhy škol, každý člověk zde přišel konat konkrétní oblasti, které v sobě má uloženy a jednou přijde čas, kdy tyto znalosti využije k naplnění svého života.

„Není zde cesty jiné než volné učení,
kde každý člověk učí sám sebe to, co je právě v danou dobu vhodné.
To však je vždy na tom daném člověku, kterou cestu si zvolí.“

Představte si svět, kde každý je svobodný, kde nejsou žádné povinnosti, neboť povinnosti jsou jen nesmysluplnými nařízeními lidí s mocí. Člověk nemůže omezovat jiného člověka v kterémkoliv ohledu, a už vůbec ne v poznávání toho, co skutečně důležité je!

Není zde žádný posvátný zákoník, který by mohl všem bytostem světa rozkazovat, a přesto jste zde na Zemi stále utápění čím dál více do hloubky Vašeho života v řetězech, jenž nazýváte své národní ústavy, nadnárodní smlouvy… Cožpak Vám k něčemu pomáhají, kromě toho, že říkají, co dělat máte a co ne? Cožpak jste stále nepochopili duchovní cestu člověka, a že to, co se mu stane, bylo odjakživa dáno jeho plánováním spolu se všemi bytostmi, jenž ho během tohoto života obklopují?!

 

„Vše je součástí hry, jenž jste se rozhodli hrát v zapomnění.“

 

Avšak pravidla Vám narušují průběh této posvátné hry. Hra byla nastavena tak, že až zazní gong, bude mít každý možnost hrát sám sebe takového, jaký opravdu je, a nikoliv hrát pouze role v rámci scénářů, které mu byly pečlivě připraveny do každého detailu. Nyní žijete v době, kdy „GONG již dávno odezněl.“ Již dávno byl ukončen přesný plán Vaší hry. Už dávno nejste vedeni přesným scénářem, který Vám byl sepsán. Již jste volní. Již se můžete během hry učit tak, abyste reagovali přímo sami za sebe tak, jak chcete, neboť tím, že probudíte Vašeho ducha, Vaše dovednosti, Vaše Já, pak tato hra bude nabírat na kvalitě a audience bude daleko více spokojenější, než když sleduje tuto nudnou hru, která se hraje neustále opakovaně.

Probuďte své Já a hra bude lepší nejen pro Vás, ale také pro všechny, jenž jsou ve hře. Jen někteří budou potřebovat více času, než pochopí, že to, co bylo pevně dáno scénářem, již je potřeba změnit, vylepšit. Režiséři budou řvát, budou vymýšlet nová pravidla, ale přesto všechno vše, co zmůžou, je jen zastrašit Vás, neboť pokud naleznete své dovednosti, pak nejen hra bude daleko zábavnější pro Vás, ale pro všechny.

Pravidla, jenž Vám režiséři hry diktují nejsou pro Vás ničím, než vodítkem, které můžete přijmout, ale také nemusíte. Neboť Vy jste svobodní herci. Vy jste volní, neboť přijde-li režisér o Vás, jednoho herce, pak přijde o jednu z hlavních rolí, pro kterou nemá žádný zástup. On zkrátka musí přijmout to, co se Vy rozhodnete vykonat, jinak hra je ukončena. Neboť hlavní hrdina odešel ze scény.

Budiž to přirovnání, metaforicky vyjádřená situace Vašeho systému, ve kterém právě nyní v této době žijete. Není zde nikdo, kdo by mohl ovlivňovat Váš život, pokud Vy mu to sami nedovolíte. Nedovolte režisérovi této hry nadále diktovat každý Váš pohyb, neboť čím déle zůstáváte takto řízení, tím déle budete objevovat své mistrovské divadelní dovednosti, jimiž můžete doslova ovládnout celou scénu. Scénu, která je plná herců a také velmi početné audience.

„Staňte se hercem,
který svým vystoupením udiví nejen sebe sama, své spolupracovníky, své nadřízené,
ale všechny diváky, kteří pilně poz
orují Váš herecký výkon.“

Staňte se mistry ve Vašich životech, neboť jak již bylo zmíněno, gong již dávno odezněl a celá Vaše role je jen a pouze ve Vašich vlastních rukou. Nebojte se vystoupit z davu, cožpak nevěříte ve své vlastní vedení? Cožpak nevěříte, že můžete mít lepší životy? Cožpak chcete být neustále svazováni a trestáni za Vaše činy, když oni nevidí a nechtějí vidět Vaší roli, kterou zde hrajete?

Jak někdo může soudit Váš život, když ho nezná od samého počátku. Jak Vás někdo může soudit za to, že hrajete roli, jenž Vám byla dána. Jaký to omyl společnosti to vlastně vznikl? Cožpak si neuvědomujete, že to, co se hrát má, bude vždy zahráno?

Cožpak si myslíte, že nějaké zákony či tresty zastaví někoho od jeho role něco vykonat? Myslíte si, že někoho zabít je trestuhodný čin? Jaký to omyl!!! Trestat může každý jen sám sebe a Vaše představy o moci a trestu jsou zcela zcestné, až je mi z toho k pláči.

Stále jste vedeni slepými namísto toho, abyste se ujali svého vlastního vedení a převzali tak zodpovědnost za své vlastní životy. Kolikrát Vám musíme sdělit, že to, co konáte, konat máte. Ať už je to krádež, jenž Vám má obstarat potřebnou stravu, ať už je to zabít druhého člověka, neboť jste se k tomuto činu domluvili, že se tak stane, jakmile nastane vhodný čas a vhodná příležitost během Vašeho života, díky čemuž se můžete posunout dále ve svém poznání sebe sama i celku jako takového.

Jaký to krásný scénář plný harmonie, dobrodružství a poznání. To jen zákony mocných lidí omezují tuto hru, i když hra zahrána stejně bude. Stále nevidíte, že i když jsou nastaveny tresty, které jsou velmi tvrdé, tak i přesto se stále děje to, co dané zákony zakazují. Nemůžete omezit něco, co zde je, vždy bylo a vždy bude, osobní cestu každého člověka k poznání sebe sama skrze jeho svobodný život.

Mnoho nepříjemného nyní bylo řečeno, ale pravda vždy není taková, jakou chtěli bychom slyšet. Vy však, kteří nyní čtete tuto knihu, vězte, že ať už se některé činy člověku zdají být krutými, neohleduplnými, či jakkoliv jinak, jsou to činy, které udělány být musejí, neboť je to součástí cesty poznání. I kdyby člověk vykonal smrt několika miliónů, jako to vykonal Hitler, i taková může být role, kterou jste zde přišli sehrát. Neodsuzujte, milujte cestu každého, neboť cesta každého tvoří celek, který je Vaší součástí.

Vy však můžete zazářit ve Vaší divadelní roli na všechny okolo Vás, aby tak i oni začali hrát své vlastní role mimo scénář režisérů. Chce to však vůli, odvahu a otevřené srdce, neboť jen ti, kteří jsou otevřeni pravdě, pravdu mohou odhalit. Budiž to posledním varováním před ovládáním jinými lidmi. Budiž svobodný člověk objeví svůj vlastní potenciál, od kterého se bude vyvíjet celý jeho záměr, ať už je jakýkoliv.

Světlo, nechť prozáří každého člověka, jenž rozhodne se vzít svou roli do vlastních rukou a měnit svými výkony napsané scénáře druhých. Buďte svobodní v objevování své vlastní role, neboť ji můžete nalézt každý z Vás. Budiž to ukončením honu za tím, co můžete druhým kázat a diktovat, i když mnohým mocným se to nebude líbit. Cožpak svoboda je svoboda, když jste i přes tuto svobodu v řetězech, jenž táhnou Vás směrem, kudy chtějí jít ostatní?

„Řekněte ne!!!“ 🙂

Připodobnění

„Hledejte pravdu tam, kde to vypadá naprosto bezbožně,
neboť právě obyčejný život obyčejných lidí obsahuje lásku,
která je na nejvyšších místech jen předstíraná těmi,
jenž vydávají se za svaté.“

Mistr Itaniel I.

Mohlo by Vás zajímat také: